Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bytovytextilnn.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

  1. „Spotřebitelská smlouva“ je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
  2. „Prodávající“ je společnost PNEUCENTRUM N&N s.r.o. se sídlem Přerovská ul. č. 800/1, 799 00 Olomouc-Holice; IČ: 25367463
  3. Zákazníkem našeho internetového obchodu je „Kupující“. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
  4. „Kupující spotřebitel“ nebo jen „Spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
  5. „Kupující, který není spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající se zavazuje dodržovat zákon č.101/2000SB o ochraně osobních údajů a informací.Prohlašuje,že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou která souvisí s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Objednání zboží

Zákazník prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách prodávajícího učiní objednávku zboží, která obsahuje druh zboží, jeho množství, cenu, jméno a kontaktní údaje kupujícího a místo dodání. Tato objednávka je návrhem kupní smlouvy a zákazník jejím podáním stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a souhlasí s nimi. Takto učiněnou objednávku potvrdí prodávající zákazníkovi e-mailem a to do 24 hodin od jejího obdržení.Potrzením a doručením objednávky kupujícímu je uzavřena kupní smlouva, která je závazná pro obě strany.V případě, že objednané zboží není skladem, domluví prodávající se zákazníkem individuální termín dodání příp. navrhne dodání jiného adekvátního zboží.
Odesláním objednávky zákazník souhlasí i s cenou zboží.

Platební podmínky

Objednané zboží hradí zákazník až při převzetí zboží a to formou dobírky. Do doby zaplacení zboží je zboží majetkem prodávajícího.

V prodejnách prodávajícího je možné platit platebními kartami.

Reklamace – viz reklamační řád

Reklamace jsou vyřizovány standardním způsobem v souladu s platnou právní legislativou. Doporučujeme zákazníkům věnovat patřičnou pozornost převzetí zboží s ohledem na možné poškození a tím předejít případným nesrovnalostem.

Dodací podmínky

Termín dodání oznámí prodávající kupujícímu při potvrzení objednávky. Většina zásilek je doručena zákazníkovi do 7 dnů, předměty, které nejsou skladem, do 14 dnů. Prodávající informuje kupujícího o odhadované době dodání a možném prodlení, tuto informaci podá prodávající současně s potvrzením objednávky. Dodavatel si vyhrazuje právo odchýlit se od dohodnutého termínu dodání o 3 pracovní dny.
Doručení balíku je na území ČR prováděno prostřednictvím společnosti PPL CZ s.r.o. Řidič telefonicky kontaktuje zákazníka v den doručení zásilky, aby s ním domluvil podrobnosti předání, oznámí mu přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti. Zásilka bývá standardně doručována mezi 8. a 18. hodinou v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, ale lze ji upřesnit po kontaktu s řidičem). V případě nezastižení na uvedené adrese dodání zanechá PPL CZ s.r.o. oznámení a balík se pokusí doručit ještě jednou následující pracovní den.Cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce www.ppl.cz po zadání jejího čísla , které přijde zákazníkovi e-mailem po její expedici k PPL CZ s.r.o.
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky – zejména druh a množství zboží a neporušenost obalů podle přiloženého dodacího listu nebo faktury. PNEUCENTRUM N&N s.r.o. může i bez předchozího upozornění změnit dopravní společnost.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a za splnění této podmínky se považuje zaslání e-mailu na adresu info@bytovytextilnn.cz. Pokud se tak zákazník rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu s originálem dokladu o koupi doručit na adresu expedičního skladu. Před vrácením zboží kupující zašle e-mail se sdělením čísla faktury a současně sdělí číslo bankovního účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku. Prodávající má povinnost vrátit zákazníkovi tuto částku nejpozději do 30 dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy.
Prodávající může v souladu s § 53, odst. 10 občanského zákoníku vůči kupujícímu požadovat náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Reklamační řád

Obecné podmínky reklamace

Povinnosti kupujícího Kupující je povinen si dodané zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

a) na e-mailovou adresu provozovatele info@bytovytextilnn.cz
b) poštou na adresu provozovatele PNEUCENTRUM N&N s.r.o. Přerovská ul. č. 800/1, 799 00 Olomouc-Holice

Kupující je povinen uvést:

a) číslo objednávky
b) doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, daňový doklad)
c) podrobný popis závad a jejich projevů.

Povinnosti prodávajícího
Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace uplatněná v záruční době

Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
Ke každému zboží je přikládán dodací list (popř. faktura, daňový doklad), který může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího (přepravního) listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím (přepravním) listem a skutečně dodaným zbožím nebo zjistí-li přímo při převzetí poškození zboží, doporučuje prodávající takto dodané zboží od dopravce nepřevzít a o této skutečnosti informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu případná pozdější reklamace nebude uznána.

Záruční podmínky

a) Záruční doba je 36 měsícu od data prodeje. Tato doba začíná dnem převzetí zboží a končí zánikem příp. úmrtím zákazníka.
b) Je-li závada odstranitelná, bude vada odstraněna bezplatně..V případě neodstranitelné vady bude zboží vyměněno na náklady prodávajícího.
c) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

  • neodborné montáže, zacházení či obsluhy nebo použití zboží v rozporu se stanoveným technologickým postupem,
  • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci nebo jiného porušení technologické kázně,
  • poškození zboží přírodními živly,
  • poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s technologickými či jinými podmínkami uvedenými v dokumentaci,
  • opotřebením po mez stanovenou zákonem.

Postup při výměně (reklamaci) zboží

Odběratel neprodleně kontaktuje dodavatele emailem nebo telefonicky. Na základě této komunikace zašle kupující reklamované zboží na adresu dodavatele.Po převzetí zboží na adrese pobočky dodavatele tento o tom informuje odběratele a dále bude zahájen domluvený způsob výměny, popř. zákonem stanovený způsob reklamace zboží.
Pokud odběratel zjistí dodatečné nesrovnalosti na faktuře, která je součástí dodávky, případně tato faktura součástí dodávky nebude, bude neprodleně kontaktovat dodavatele.

Postup při přejímání zásilek

Při převzetí zboží je v zájmu kupujícího pečlivě si překontrolovat obsah zásilky, na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nebude brán zřetel. Podepsáním dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku.
Vzhledem k tomu, že dopravu Vámi objednaného zboží ve většině případů zajišťuje třetí osoba, dodržujte následující postup:
Při dodání zboží si pečlivě zkontrolujte stav zboží. Je-li vše v pořádku, potvrďte převzetí zboží podepsáním dodacího (přepravního) listu. Jeho podepsáním vyjadřujete souhlas s tím, že zboží bylo dodáno bez vad a v množství, které je uvedeno v dodacím listu.
Má-li zboží jakékoli vady v okamžiku dodání nebo nesouhlasí druh nebo množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout.
Pokud nebudou zaznamenány informace o vadách na dodacím (přepravním) listě, reklamační řízení nemůže být zahájeno.

Doručení objednaného zboží

Pokud učiníte objednávku do 14:00 hodin, a Vámi žádané zboží máme na skladě, bude Vám doručeno následující pracovní den. Čas dodání závisí na způsobu rozvozu spediční společnosti.


login heslo registrovat